REGULAMIN

Opublikowane przez Justyna Bas w dniu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma Bas Justyna

§ 1 Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług dietetycznych świadczonych przez Dietetyka Justynę Bas w Poradni żywienia i dietetyki RE_forma na rzecz Pacjentów.

§ 2 Definicje,

Regulamin
– niniejszy regulamin świadczenia usług dostępny jest także na stronie internetowej Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma (www.dietetyk-justynabas.pl) oraz w siedzibie firmy na ul. Drawska 15  w Łobzie.

Pacjent
– każda osoba, która ukończyła 16 rok życia i korzysta z usług dietetycznych w Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma lub osoba poniżej 16 roku życia po przedstawieniu pisemnej zgody Rodzica lub Opiekuna na korzystanie z tych usług,

Dietetyk
– Justyna Bas prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma z siedzibą w Resku, adres: Resko 72-315 przy ul. Kościuszki 3a, 
NIP  25-30-33-87-42, REGON 364651273.

Materiały
– jadłospisy, diety, plany żywieniowe, zalecenia żywieniowe,  przepisy, porady dietetyczne, zwane w dalszej części także dietą

Recepcja
– punkt informacyjny w siedzibie Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma,

Cennik wszystkich usług – dostępny w Rejestracji oraz podczas konsultacji u dietetyków, a także na stronie internetowej dietetyk-justynabas.pl/cennik.

§ 3. Przedmiot działania

1. Dietetyk udziela porad dietetycznych, układa indywidualne jadłospisy dietetyczne, diety, plany żywieniowe oraz bada skład ciała metodą bioimpedancji elektrycznej i metodą pomiarów antropometrycznych. Usługi te wykonywane są odpłatnie.

2. Jadłospisy, diety i plany żywieniowe wraz z zaleceniami dotyczącymi ich stosowania wysyłane są na adres mailowy podany przez Pacjenta bądź są odbierane przez Pacjenta osobiście u Dietetyka.

§ 4. Usługi dietetyczne
1. Zakres usług widnieje na stronie internetowej www.dietetyk-pila.com
2.Usługi dietetyczne świadczone są odpłatnie, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.dietetyk-pila.com .
3. Płatności dokonuje się bezpośrednio podczas każdej wizyty. Formą płatności jest gotówka.
4. Rejestracja Pacjenta odbywa się poprzez kontakt telefoniczny-rozmowę , wiadomość sms lub poprzez rejestrację przez Internet.
5. Zawarcie umowy dotyczącej usługi dietetycznej ma formę ustną i/ lub pisemną (sms, wiadomość email).
6. W zależności od potrzeb, usługi dietetyczne mogą dotyczyć:
-konsultacji dietetycznej – jest to od jednego do trzech spotkań, które prowadzą do określenia charakteru zgłaszanego problemu oraz wskazania możliwości jego rozwiązania;
-poradnictwa dietetycznego- związanego z udzielaniem wskazówek dietetycznych  lub/i otrzymaniem planu dietetycznego zgodnego z wynikami i celami dietoterapii.
– analizę składu ciała- pomiar wykonywany poprzez bioimpedancję na urządzeniu analizatorze InBody i omówienie wyników badania.
-edukacji dietetycznej- polegającej na wspieraniu Pacjenta i jego rodziny poprzez dostarczanie informacji na temat szeroko pojętej dietetyki (bilans energetyczny, wskazane produkty czytanie etykiet)
-lub innych, realizowanych w oparciu o wiedzę i doświadczenie specjalisty.

§ 5 Prawa i obowiązki pacjenta

1. Pacjent osobiście udziela Dietetykowi wszelkich niezbędnych informacji celem sporządzenia wywiadu zdrowotno – żywieniowego, który jest niezbędny do ułożenia przez Dietetyka prawidłowej diety.

2. Pacjent w trakcie korzystania z usług Dietetyka zobowiązany jest podawać Dietetykowi wyłącznie prawdziwe dane oraz każdorazowo informować Dietetyka o ich zmianach.

3. Pacjent nie będzie samodzielnie dokonywać żadnych zmian w ułożonych przez Dietetyka dietach.

4. Pacjent ma obowiązek konsultowania z Dietetykiem chęci wprowadzenia zmian do zaleceń Dietetyka i ułożonych przez Dietetyka diet.

5. W przypadku udzielenia przez Pacjenta niepełnej lub nieprawdziwej informacji dotyczącej jego stanu zdrowia, a także niepoinformowania o zmianie stanu zdrowia, Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za następstwa stosowania przez Pacjenta ułożonej diety.

6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pacjent przed rozpoczęciem diety powinien skonsultować możliwość jej stosowania z lekarzem.

7. W razie uzasadnionej potrzeby Pacjent kontaktuje się z Dietetykiem za pomocą poczty e-mail lub telefonu.

8. Pacjent wyraża zgodę na terapię dietetyczną i zobowiązuje się stosować ułożoną przez Dietetyka dietę.

9. Do obowiązków pacjenta należy przestrzeganie regulaminu porządkowego, poszanowanie godności i uprzejme traktowanie personelu, przestrzeganie zaleceń personelu Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma;

10. Podczas pierwszej wizyty Pacjent dokonuje pełnej wpłaty za ułożenie indywidualnej diety,
jadłospisu lub udzielenie porady dietetycznej lub badanie składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej.

11. W czasie korzystania z usług w Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma pacjent ma prawo do:

-świadczenia usług przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,

– wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnostycznych i terapeutycznych;

12. Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma ma prawo odmówić udzielania
świadczeń pacjentowi, który narusza zapisy określone w niniejszym regulaminie.

13.  W przypadku dietoterapii zawierany jest słowna umowa, w którym określa się częstotliwość wizyt kontrolnych. Pacjent ma prawo zrezygnować z dietoterapii przed ustalonym terminem, ale zobowiązany jest poinformować o tym dietetyka osobiście, telefonicznie lub poprzez email.

14. Odwoływanie wizyty / Brak obecności na wizycie:
– wizytę należy dowołać 48 h przed planową wizytą. W przypadku nieodwołania/braku obecności na 2 wizytach w wyznaczanym czasie dietetyk ma prawo odmówić wpisania na kolejną wizytę.
-w przypadku wizyt poniedziałkowych wizyt należy odwołać najpóźniej w piątek do godziny 18.00;

§ 6. Obowiązki Dietetyka

1. Po spełnieniu powyższych obowiązków przez Pacjenta, Dietetyk zobowiązuje się do ułożenia indywidualnej diety w terminie ustalonym z pacjentem.

2. W razie uzasadnionej potrzeby Dietetyk kontaktuje się z Pacjentem za pomocą poczty e-mail, telefonu oraz strony internetowej.

§ 7. Ochrona prywatności

Pacjent ma prawo do zachowania poufności swoich danych personalnych, jak i wyników analizy składu ciała i dietoterapii.
1. Poradnia ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez dietetyka, jest to podstawą nawiązania prawidłowego kontaktu z Pacjentem i wykonywania zawodu zaufania publicznego. Dietetyk zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w zakresie i na mocy obowiązujących przepisów prawa.
2. Kartoteki Pacjenta zawierające wszelkie dane osobowe, wywiad żywieniowy oraz lekarski, a także wyniki analiz składu ciała przechowywane będą do 2 lat od zakończenia dietetoterapii. W przypadku chęci ponownej współpracy po wyznaczonym czasie (2 lat) współpracę rozpoczyna się od wizyty nr 1 (wizyta z wywiadem lekarskim i żywieniowym). Dokumentacja może być przechowana dłużej o ile taką chęć wyrazi Pacjent (w formie pisemnej).
3. Dane osobowe Pacjentów przetwarzane są w zgodzie z obowiązującym prawem Polskim i Europejskim, w szczególności z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO), oraz z dokumentacja Poradni.

§ 8. Zasady płatności i regulowania należności w Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma

1.Płatność za usługi świadczone w Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma są uiszczane w gotówce lub drogą przelewu w całej wysokości kwoty:

w gotówce płatność uiszczana jest tego samego dnia kalendarzowego, w którym miejsce miało świadczenie usługi zarówno
w przypadku usługi jednorazowej, jak również w przypadku pierwszego spotkania w ramach programu w całej kwocie będącej
określonej w cenniku usług firmy,

drogą przelewu płatność uiszczana jest w przeciągu 5 dni kalendarzowych od dnia, w którym miejsce miało świadczenie usługi
zarówno w przypadku usługi jednorazowej, jak również w przypadku pierwszego spotkania w ramach programu w całej kwocie będącej
określonej w cenniku usług firmy.

2. W przypadku konieczności odwołania umówionego spotkania będącego elementem programu dietetycznego istnieje możliwość
przełożenia wizyty na inny termin ustalony za możliwy do zrealizowania prze obie strony tj. pacjenta i Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma, pod warunkiem zachowania min. 24 godzinnego wyprzedzenia odwoływanej wizyty.

W przeciwnym wypadku umówione spotkanie przepada. Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma może odstąpić od tej zasady (lecz nie musi) w
przypadku uzasadnionych działaniem siły wyższej okoliczności.

3. Spóźnienie się na ustaloną między pacjentem i Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma wizytę nie pociąga za sobą żadnych
konsekwencji, jeśli czas spóźnienia nie przekracza 20 minut. W przypadku spóźnienia przekraczającego 20 minut wizytę uznaje się
za odwołaną bez wymaganego 12 – godzinnego wyprzedzenia i wiąże się ze stratą tej wizyty rozumianej jako element programu. Poradnia
żywienia i dietetyki RE_forma może odstąpić od tej zasady (lecz nie musi) w przypadku uzasadnionych działaniem siły wyższej okoliczności.

4. W przypadku rezygnacji z programu dietetycznego niezależnie od jego rodzaju, po jego rozpoczęciu, a więc po odbyciu pierwszej wizyty,
pacjent upoważniony jest do otrzymania zwrotu 30% ustalonej cennikiem kwoty. Zasada ta wynika z nierównomiernego rozłożenia
kosztów oraz pracy związanych z realizacją usługi, koniecznych do poniesienia przez Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma na pierwszym spotkaniu i na kolejnych – pierwsze spotkanie obejmuje bowiem przeprowadzenie wywiadu żywieniowego i lekarskiego, przeprowadzenie pomiarów antropometrycznych, dyskusję na temat preferencji żywieniowych pacjenta. Stąd pierwsza wizyta wraz z pierwszą 7-dniową dietą stanowi 70% wartości programu. Zasada ta jest ważna tylko wówczas gdy otrzymane elementy programu nie odbiegają w sposób rażący od opisanych i przedstawionych w ofercie elementów zakupionego programu.

§ 9 Zasady reklamacji

1.Z uwagi na znaczną zmienność osobniczą w zakresie oddziaływania diety na organizm człowieka Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma,
pod warunkiem zachowania zasad dobrej praktyki zawodowej i sztuki dietetycznej, nie ponosi odpowiedzialności za nie uzyskanie przez
pacjenta oczekiwanych rezultatów terapeutycznych. W takim przypadku reklamacja zostanie rozpatrzona poprzez zaproponowanie środków
zaradczych, mających na celu zbliżenie pacjenta do oczekiwanych rezultatów.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Pacjentowi wiadome jest, że przygotowana dla niego dieta jest opracowywana z dbałością o jego zdrowie i wg aktualnej wiedzy naukowej, lecz z uwagi na złożoność problemu oraz organizmu ludzkiego nie zawsze skutki jej stosowania są możliwe do przewidzenia a efekty końcowe pewne. Dietetyk nie bierze zatem odpowiedzialności za brak oczekiwanych skutków lub za negatywne skutki stosowania diety.

2. Dietetyk nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne negatywne zmiany w stanie zdrowia Pacjenta, które powstaną z winy Pacjenta na skutek niestosowania się do ustalonej diety lub w wyniku zatajenia stanu zdrowia i innych okoliczności, niezgłoszonych Dietetykowi.

3. Wszelkie materiały otrzymane od Dietetyka mogą być wykorzystywane przez Pacjenta wyłącznie do jego osobistego użytku, bez prawa do ich kopiowania, udostępniania osobom trzecim i rozpowszechniania bez zgody Dietetyka. Przekazywanie materiałów osobom trzecim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dietetyka naraża Pacjenta na odpowiedzialność prawną za naruszanie praw autorskich.

4. Pacjent ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody wyrządzone na terenie Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma.

5. W przypadku niestosownego zachowania pacjenta na terenie Poradni żywienia i dietetyki RE_forma personel ma prawo przerwać świadczenie usługi i poprosić o niezwłoczne opuszczenie przychodni. W takiej sytuacji Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług bez prawa ubiegania się o zwrot wniesionych opłat.

6. Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz cenników w każdym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu lub cenników jego doręczenie pacjentowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie stosownych zmian. Korzystanie z usług Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma przez Pacjenta po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z ich akceptacją.

7. Powielanie przetwarzanie i odsprzedawanie planów żywieniowych i zaleceń będzie rozumiane jako złamanie ustawy o prawie autorskim z dnia Dz.U.2017.0.880 t.j. – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8. Spory powstałe przy świadczeniu usług zdrowotnych będą rozstrzygane zgodnie z właściwością sądów powszechnych odpowiednią do siedziby Poradni żywienia i dietetyki RE_forma.

9. Regulamin Świadczenia Usług wchodzi w życie z dniem 5.08.2018 r.

ZGODA PACJENTA NA TERAPIĘ DIETETYCZNĄ

Zgodnie z art. 16 -18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.) wyrażam zgodę na korzystanie z usług Poradni żywienia i dietetyki RE_forma Bas Justyna. Oświadczam, że udzieliłam/em wyczerpujących i prawdziwych informacji co do mojego stanu zdrowia i przyjmowanych
leków. O wszelkich zmianach stanu mojego zdrowia zobowiązuję się powiadomić dietetyka. Przyjmuję do wiadomości, że w/w wiadomości są danymi poufnymi. Powyższe zasady przeczytałam/em i zrozumiałam/em, uzyskałam/em również wszelkie wyjaśnienia dotyczące przebiegu diety w moim przypadku. Rozumiem, że tak jak w przypadku wszystkich procedur ogólnomedycznych, pozytywne efekty leczenia nie są zagwarantowane. Ponadto terapia dietetyczna jest wykonywana w celu usunięcia konkretnego problemu i może nie
wyeliminować innych ukrytych problemów.

Polityka prywatności

Polityka prywatności Poradni żywienia i dietetyki RE_forma

WAŻNE: KORZYSTAJĄC Z STRONY INTERNETOWEJ ORAZ/LUB PRZEKAZUJĄC NAM JAKIEKOLWIEK DANE OSOBOWE, UDZIELASZ WYRAŹNEJ ZGODY NA TO, ŻE DANE O TWOJEJ OSOBIE, KTÓRE PRZEKAŻESZ, MOGĄ BYĆ PRZEZ NAS PRZETWARZANE W SPOSÓB ORAZ DLA CELÓW OPISANYCH W PONIŻSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI ORAZ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZĄCYMI DANYCH OSOBOWYCH.

POSZANOWANIE TWOJEJ PRYWATNOŚCI

Jesteśmy zdecydowani chronić i szanować twoją prywatność. Niniejsza polityka określa zasady, na podstawie których wszelkie zebrane od ciebie lub podane przez ciebie dane osobowe będą przetwarzane w celu poprawnego ułożenia jadłospisu i udzielania porad dietetycznych, dostosowanych do Twojego stanu zdrowia i stylu życia. Podawanie przez ciebie jakichkolwiek informacji osobowych nie jest wymagane do przeglądania strony internetowej Gabinetu www.DIETETYK-JUSTYNABAS.pl lub profilu na Facebooku.

JAKIE DANE PRZETWARZAMY

Przetwarzane dane to: imię i nazwisko pacjenta, data urodzenia –wiek, płeć, numer telefonu, adres email, stan zdrowia (aktualny stan zdrowia, przebyte choroby, zabiegi lub operacje, alergie, zażywane leki, wyniki badań), pomiary antropometryczne(wzrost, waga, obwody), informacje na temat rodzaju i trybu wykonywanej pracy lub/ i uczęszczanej szkoły, uprawianego sportu, wywiad żywieniowy. W przypadku przesyłania jadłospisu drogą mailową –za wcześniejszą prośbą lub zgodą pacjenta -są przetwarzane wyłącznie dane typu: imię i nazwisko, wzrost i waga, adres e-mail.

WYKORZYSTYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane są przetwarzane podczas: wywiadu dietetycznego, przygotowania jadłospisu, wysyłania gotowego jadłospisu drogą mailową, w trakcie wizyt kontrolnych. Dane są przetwarzane w celu udzielenia porad dietetycznych i przygotowania jadłospisu. Są one przetwarzane za zgodą pacjenta, który wyraża taką zgodę podczas pierwszej wizyty w Gabinecie dietetyka (lub na bieżąco, w trakcie wizyt kontrolnych –w przypadku pacjentów, którzy rozpoczęli dietę przed wejściem w życie przepisów o RODO) czytając i podpisując formularz Informacja i Zgoda na Wykorzystywanie Danych Osobowych oraz zapoznając się z Polityką Prywatności dostępną na stronie Internetowej www.DIETETYK-JUSTYNABAS.pl LUB dostępnej w gabinecie dietetyka. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia poprawne ułożenie jadłospisu i udzielenie porady dietetycznej.

BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ DANYCH

Dane te nie są udostępniane innym podmiotom, dostęp do nich ma tylko właściciel Gabinetu dietetyka. Dane w wersji papierowej są przechowywane w „teczce pacjenta” w metalowej szafie, zamykanej kluczem. W całym lokalu znajduje się system zabezpieczenia alarmowego, kraty w oknach i drzwiach wejściowych. Dodatkowo wejście do lokalu, wejście do gabinetu są monitorowane całodobowo przez urządzenia do rejestracji obrazu. Dane w wersji elektronicznej zawierają tylko jadłospis, który zawiera wyłącznie Imię i Nazwisko, wzrost i wagę. Dane te są przechowywane wyłączne w bazie komputera, który jest zabezpieczony hasłem. Dostęp i znajomość hasła jest znana tylko właścicielowi poradni. Dane nie są przechowywane na dyskach zewnętrznych czy też serwerach. Dane osobowe oraz dokumentacja pacjentów poradni są przechowywane w celu poprawnego działaniaporadni przez okres nie dłuższy niż 10 lat od ostatniej wizyty.