Przejdź do treści

REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma Bas Justyna

§ 1 Informacje ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług dietetycznych świadczonych przez Dietetyka Justynę Bas w Poradni żywienia i dietetyki RE_forma na rzecz Pacjentów.

§ 2 Definicje,

Regulamin
– niniejszy regulamin świadczenia usług dostępny jest także na stronie internetowej Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma (www.dietetyk-justynabas.pl) oraz w siedzibie firmy na ul. Drawska 15  w Łobzie.

Pacjent
– każda osoba, która ukończyła 16 rok życia i korzysta z usług dietetycznych w Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma lub osoba poniżej 16 roku życia po przedstawieniu pisemnej zgody Rodzica lub Opiekuna na korzystanie z tych usług,

Dietetyk
– Justyna Bas prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma z siedzibą w Resku, adres: Resko 72-315 przy ul. Kościuszki 3a, 
NIP  25-30-33-87-42, REGON 364651273.

Materiały
– jadłospisy, diety, plany żywieniowe, zalecenia żywieniowe,  przepisy, porady dietetyczne, zwane w dalszej części także dietą

Recepcja
– punkt informacyjny w siedzibie Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma,

Cennik wszystkich usług – dostępny w Rejestracji oraz podczas konsultacji u dietetyków, a także na stronie internetowej dietetyk-justynabas.pl/cennik.

§ 3. Przedmiot działania

1. Dietetyk udziela porad dietetycznych, układa indywidualne jadłospisy dietetyczne, diety, plany żywieniowe oraz bada skład ciała metodą bioimpedancji elektrycznej i metodą pomiarów antropometrycznych. Usługi te wykonywane są odpłatnie.

2. Jadłospisy, diety i plany żywieniowe wraz z zaleceniami dotyczącymi ich stosowania wysyłane są na adres mailowy podany przez Pacjenta bądź są odbierane przez Pacjenta osobiście u Dietetyka.

§ 4. Usługi dietetyczne
1. Zakres usług widnieje na stronie internetowej www.dietetyk-pila.com
2.Usługi dietetyczne świadczone są odpłatnie, zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.dietetyk-pila.com .
3. Płatności dokonuje się bezpośrednio podczas każdej wizyty. Formą płatności jest gotówka.
4. Rejestracja Pacjenta odbywa się poprzez kontakt telefoniczny-rozmowę , wiadomość sms lub poprzez rejestrację przez Internet.
5. Zawarcie umowy dotyczącej usługi dietetycznej ma formę ustną i/ lub pisemną (sms, wiadomość email).
6. W zależności od potrzeb, usługi dietetyczne mogą dotyczyć:
-konsultacji dietetycznej – jest to od jednego do trzech spotkań, które prowadzą do określenia charakteru zgłaszanego problemu oraz wskazania możliwości jego rozwiązania;
-poradnictwa dietetycznego- związanego z udzielaniem wskazówek dietetycznych  lub/i otrzymaniem planu dietetycznego zgodnego z wynikami i celami dietoterapii.
– analizę składu ciała- pomiar wykonywany poprzez bioimpedancję na urządzeniu analizatorze InBody i omówienie wyników badania.
-edukacji dietetycznej- polegającej na wspieraniu Pacjenta i jego rodziny poprzez dostarczanie informacji na temat szeroko pojętej dietetyki (bilans energetyczny, wskazane produkty czytanie etykiet)
-lub innych, realizowanych w oparciu o wiedzę i doświadczenie specjalisty.

§ 5 Prawa i obowiązki pacjenta

1. Pacjent osobiście udziela Dietetykowi wszelkich niezbędnych informacji celem sporządzenia wywiadu zdrowotno – żywieniowego, który jest niezbędny do ułożenia przez Dietetyka prawidłowej diety.

2. Pacjent w trakcie korzystania z usług Dietetyka zobowiązany jest podawać Dietetykowi wyłącznie prawdziwe dane oraz każdorazowo informować Dietetyka o ich zmianach.

3. Pacjent nie będzie samodzielnie dokonywać żadnych zmian w ułożonych przez Dietetyka dietach.

4. Pacjent ma obowiązek konsultowania z Dietetykiem chęci wprowadzenia zmian do zaleceń Dietetyka i ułożonych przez Dietetyka diet.

5. W przypadku udzielenia przez Pacjenta niepełnej lub nieprawdziwej informacji dotyczącej jego stanu zdrowia, a także niepoinformowania o zmianie stanu zdrowia, Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za następstwa stosowania przez Pacjenta ułożonej diety.

6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pacjent przed rozpoczęciem diety powinien skonsultować możliwość jej stosowania z lekarzem.

7. W razie uzasadnionej potrzeby Pacjent kontaktuje się z Dietetykiem za pomocą poczty e-mail lub telefonu.

8. Pacjent wyraża zgodę na terapię dietetyczną i zobowiązuje się stosować ułożoną przez Dietetyka dietę.

9. Do obowiązków pacjenta należy przestrzeganie regulaminu porządkowego, poszanowanie godności i uprzejme traktowanie personelu, przestrzeganie zaleceń personelu Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma;

10. Podczas pierwszej wizyty Pacjent dokonuje pełnej wpłaty za ułożenie indywidualnej diety,
jadłospisu lub udzielenie porady dietetycznej lub badanie składu ciała metodą bioimpedancji elektrycznej.

11. W czasie korzystania z usług w Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma pacjent ma prawo do:

-świadczenia usług przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,

– wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnostycznych i terapeutycznych;

12. Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma ma prawo odmówić udzielania
świadczeń pacjentowi, który narusza zapisy określone w niniejszym regulaminie.

13.  W przypadku dietoterapii zawierany jest słowna umowa, w którym określa się częstotliwość wizyt kontrolnych. Pacjent ma prawo zrezygnować z dietoterapii przed ustalonym terminem, ale zobowiązany jest poinformować o tym dietetyka osobiście, telefonicznie lub poprzez email.

14. Odwoływanie wizyty / Brak obecności na wizycie:
– wizytę należy dowołać 48 h przed planową wizytą. W przypadku nieodwołania/braku obecności na 2 wizytach w wyznaczanym czasie dietetyk ma prawo odmówić wpisania na kolejną wizytę.
-w przypadku wizyt poniedziałkowych wizyt należy odwołać najpóźniej w piątek do godziny 18.00;

§ 6. Obowiązki Dietetyka

1. Po spełnieniu powyższych obowiązków przez Pacjenta, Dietetyk zobowiązuje się do ułożenia indywidualnej diety w terminie ustalonym z pacjentem.

2. W razie uzasadnionej potrzeby Dietetyk kontaktuje się z Pacjentem za pomocą poczty e-mail, telefonu oraz strony internetowej.

§ 7. Ochrona prywatności

Pacjent ma prawo do zachowania poufności swoich danych personalnych, jak i wyników analizy składu ciała i dietoterapii.
1. Poradnia ma obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez dietetyka, jest to podstawą nawiązania prawidłowego kontaktu z Pacjentem i wykonywania zawodu zaufania publicznego. Dietetyk zobowiązany jest do zachowania tajemnicy w zakresie i na mocy obowiązujących przepisów prawa.
2. Kartoteki Pacjenta zawierające wszelkie dane osobowe, wywiad żywieniowy oraz lekarski, a także wyniki analiz składu ciała przechowywane będą do 2 lat od zakończenia dietetoterapii. W przypadku chęci ponownej współpracy po wyznaczonym czasie (2 lat) współpracę rozpoczyna się od wizyty nr 1 (wizyta z wywiadem lekarskim i żywieniowym). Dokumentacja może być przechowana dłużej o ile taką chęć wyrazi Pacjent (w formie pisemnej).
3. Dane osobowe Pacjentów przetwarzane są w zgodzie z obowiązującym prawem Polskim i Europejskim, w szczególności z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO), oraz z dokumentacja Poradni.

§ 8. Zasady płatności i regulowania należności w Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma

1.Płatność za usługi świadczone w Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma są uiszczane w gotówce lub drogą przelewu w całej wysokości kwoty:

w gotówce płatność uiszczana jest tego samego dnia kalendarzowego, w którym miejsce miało świadczenie usługi zarówno
w przypadku usługi jednorazowej, jak również w przypadku pierwszego spotkania w ramach programu w całej kwocie będącej
określonej w cenniku usług firmy,

drogą przelewu płatność uiszczana jest w przeciągu 5 dni kalendarzowych od dnia, w którym miejsce miało świadczenie usługi
zarówno w przypadku usługi jednorazowej, jak również w przypadku pierwszego spotkania w ramach programu w całej kwocie będącej
określonej w cenniku usług firmy.

2. W przypadku konieczności odwołania umówionego spotkania będącego elementem programu dietetycznego istnieje możliwość
przełożenia wizyty na inny termin ustalony za możliwy do zrealizowania prze obie strony tj. pacjenta i Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma, pod warunkiem zachowania min. 24 godzinnego wyprzedzenia odwoływanej wizyty.

W przeciwnym wypadku umówione spotkanie przepada. Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma może odstąpić od tej zasady (lecz nie musi) w
przypadku uzasadnionych działaniem siły wyższej okoliczności.

3. Spóźnienie się na ustaloną między pacjentem i Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma wizytę nie pociąga za sobą żadnych
konsekwencji, jeśli czas spóźnienia nie przekracza 20 minut. W przypadku spóźnienia przekraczającego 20 minut wizytę uznaje się
za odwołaną bez wymaganego 12 – godzinnego wyprzedzenia i wiąże się ze stratą tej wizyty rozumianej jako element programu. Poradnia
żywienia i dietetyki RE_forma może odstąpić od tej zasady (lecz nie musi) w przypadku uzasadnionych działaniem siły wyższej okoliczności.

4. W przypadku rezygnacji z programu dietetycznego niezależnie od jego rodzaju, po jego rozpoczęciu, a więc po odbyciu pierwszej wizyty,
pacjent upoważniony jest do otrzymania zwrotu 30% ustalonej cennikiem kwoty. Zasada ta wynika z nierównomiernego rozłożenia
kosztów oraz pracy związanych z realizacją usługi, koniecznych do poniesienia przez Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma na pierwszym spotkaniu i na kolejnych – pierwsze spotkanie obejmuje bowiem przeprowadzenie wywiadu żywieniowego i lekarskiego, przeprowadzenie pomiarów antropometrycznych, dyskusję na temat preferencji żywieniowych pacjenta. Stąd pierwsza wizyta wraz z pierwszą 7-dniową dietą stanowi 70% wartości programu. Zasada ta jest ważna tylko wówczas gdy otrzymane elementy programu nie odbiegają w sposób rażący od opisanych i przedstawionych w ofercie elementów zakupionego programu.

§ 9 Zasady reklamacji

1.Z uwagi na znaczną zmienność osobniczą w zakresie oddziaływania diety na organizm człowieka Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma,
pod warunkiem zachowania zasad dobrej praktyki zawodowej i sztuki dietetycznej, nie ponosi odpowiedzialności za nie uzyskanie przez
pacjenta oczekiwanych rezultatów terapeutycznych. W takim przypadku reklamacja zostanie rozpatrzona poprzez zaproponowanie środków
zaradczych, mających na celu zbliżenie pacjenta do oczekiwanych rezultatów.

§ 10. Postanowienia końcowe

1. Pacjentowi wiadome jest, że przygotowana dla niego dieta jest opracowywana z dbałością o jego zdrowie i wg aktualnej wiedzy naukowej, lecz z uwagi na złożoność problemu oraz organizmu ludzkiego nie zawsze skutki jej stosowania są możliwe do przewidzenia a efekty końcowe pewne. Dietetyk nie bierze zatem odpowiedzialności za brak oczekiwanych skutków lub za negatywne skutki stosowania diety.

2. Dietetyk nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne negatywne zmiany w stanie zdrowia Pacjenta, które powstaną z winy Pacjenta na skutek niestosowania się do ustalonej diety lub w wyniku zatajenia stanu zdrowia i innych okoliczności, niezgłoszonych Dietetykowi.

3. Wszelkie materiały otrzymane od Dietetyka mogą być wykorzystywane przez Pacjenta wyłącznie do jego osobistego użytku, bez prawa do ich kopiowania, udostępniania osobom trzecim i rozpowszechniania bez zgody Dietetyka. Przekazywanie materiałów osobom trzecim, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody Dietetyka naraża Pacjenta na odpowiedzialność prawną za naruszanie praw autorskich.

4. Pacjent ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody wyrządzone na terenie Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma.

5. W przypadku niestosownego zachowania pacjenta na terenie Poradni żywienia i dietetyki RE_forma personel ma prawo przerwać świadczenie usługi i poprosić o niezwłoczne opuszczenie przychodni. W takiej sytuacji Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług bez prawa ubiegania się o zwrot wniesionych opłat.

6. Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz cenników w każdym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu lub cenników jego doręczenie pacjentowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie stosownych zmian. Korzystanie z usług Poradnia żywienia i dietetyki RE_forma przez Pacjenta po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z ich akceptacją.

7. Powielanie przetwarzanie i odsprzedawanie planów żywieniowych i zaleceń będzie rozumiane jako złamanie ustawy o prawie autorskim z dnia Dz.U.2017.0.880 t.j. – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

8. Spory powstałe przy świadczeniu usług zdrowotnych będą rozstrzygane zgodnie z właściwością sądów powszechnych odpowiednią do siedziby Poradni żywienia i dietetyki RE_forma.

9. Regulamin Świadczenia Usług wchodzi w życie z dniem 5.08.2018 r.

ZGODA PACJENTA NA TERAPIĘ DIETETYCZNĄ

Zgodnie z art. 16 -18 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z późn. zm.) wyrażam zgodę na korzystanie z usług Poradni żywienia i dietetyki RE_forma Bas Justyna. Oświadczam, że udzieliłam/em wyczerpujących i prawdziwych informacji co do mojego stanu zdrowia i przyjmowanych
leków. O wszelkich zmianach stanu mojego zdrowia zobowiązuję się powiadomić dietetyka. Przyjmuję do wiadomości, że w/w wiadomości są danymi poufnymi. Powyższe zasady przeczytałam/em i zrozumiałam/em, uzyskałam/em również wszelkie wyjaśnienia dotyczące przebiegu diety w moim przypadku. Rozumiem, że tak jak w przypadku wszystkich procedur ogólnomedycznych, pozytywne efekty leczenia nie są zagwarantowane. Ponadto terapia dietetyczna jest wykonywana w celu usunięcia konkretnego problemu i może nie
wyeliminować innych ukrytych problemów.